Missie 2020

VerDi-Memorandum 2020 en verwezenlijkingen

Inleiding

De Vereniging voor Directeurs Podiumkunsten en Kunstacademies (VerDi) vertegenwoordigt meer dan 90% van de directies Podiumkunsten en Kunstacademies in het DKO.

Met de invoering van het Decreet Deeltijds Kunstonderwijs werd dit onderwijsniveau volwaardig binnen Onderwijs verankerd. Academies en schoolbesturen krijgen autonomie in het uitbouwen van een onderwijsaanbod dat rekening houdt met de lokale context.

Ook de mogelijkheden tot samenwerking met leerplichtonderwijs worden positief ervaren.

Toch vragen nog een aantal zaken om bijsturing. Op haar Algemene Vergadering van 20/01/2020 bracht VerDi door middel van diverse werksessies verschillende pijnpunten in kaart. Aan een aantal verzuchtingen werd reeds tegemoet gekomen cf. CAO XII. In die zin is dit geüpdatete memorandum (28/03/2022) een kernachtige samenvatting van wat er momenteel leeft bij de directies Podiumkunsten en Kunstacademies. 

VerDi vraagt daarom aan de Vlaamse Regering om in de volgende legislatuur werk te maken van onderstaande punten, rekening houdend met de stappen die reeds zijn gezet.

Opwaardering directieambt in het dko

 

Voor VerDi is dit een prioritair actiepunt.

We vragen de structurele invoering van een middenkader voor elke academie.

 

1Middenkader en extra directie omkadering op basis van grootte voor elke academie, ongeacht reeds toegekende uren beleidsondersteuning kunstacademies
2Planlastvermindering, ook op beleidsniveau
3Coaching en ondersteuning van (beginnende) directies met onder andere meelooptrajecten

Stand van zaken

Hieronder ziet u een overzicht van prioriteiten in deze categorie die momenteel deels of geheel gerealiseerd zijn door de overheid, al dan niet in samenwerking met VerDi.

Middenkader/extra ondersteuning:

 • Urenpakket "kerntaken" sinds 2021-2022
 • Verhoging urenpakket "aanvangsbegeleiding" sinds 2021-2022
 • Verhoging urenpakket ICT-coördinatie (+ creatie apart ambt en benoeming mogelijk)

Aangepaste loonschaal voor directies:

 • Verhoging verloning en barema directies sinds 2022

Planlastvermindering:

 • Planlastonderzoek gevoerd, resultaten beschikbaar via www.planlastdko.be
 • Document C sterk vereenvoudigd
 • Attestering Individueel Aangepast curriculum versoepeld

Delegatie functionerings- en evaluatiecyclus:

 • Nieuwe regelgeving omtrent functionering en evaluatie met sterke daling van de werklast voor directies
 • Meelooptraject voor beginnende directies werd tijdelijk ingevoerd, maar (nog) niet definitief verankerd in de regelgeving

Schoolbeleid en -organisatie

Personeelsmaterie

De huidige personeelswetgeving kent een aanzienlijk aantal verschillen tussen het deeltijds kunstonderwijs en het leerplicht- en hoger onderwijs. VerDi ziet hier mogelijkheden om meer parallellen te trekken.

Ook de link tussen de organisatie van het onderwijs enerzijds en de feitelijke opdrachten van het personeelslid anderzijds is voor verbetering vatbaar.

1 Versoepeling van de cumulregelgeving
2 Rechtspositieregeling bijsturen en aanpassen (nieuwe decreet, spanning tussen onderwijsniveaus)
3 Omkadering administratie op basis van hoofdelijke telling, met één statuut en verloning volgens diploma.
4 Mogelijkheid tot bezoldigde vervanging bij “omstandigheidsverlof bij bevalling van de partner”, bij afwezigheden voor korte schoolvakanties en in juni
5 Oplossing voor “knelpuntvacatures”

Stand van zaken

Hieronder ziet u een overzicht van prioriteiten in deze categorie die momenteel deels of geheel gerealiseerd zijn door de overheid, al dan niet in samenwerking met VerDi.

Knelpuntvacatures:

 • Opstart werkgroep "hogescholen" door VerDi om in overleg te gaan met hogescholen en hun lerarenopleiding
 • Jaarlijkse organisatie van commissies door VerDi die artistieke ervaring kunnen honoreren om de juiste leerkrachtenprofielen te kunnen aanstellen

Mogelijkheden om snel en efficiënt op te treden bij niet-functionerende personeelsleden + delegatie functionerings- en evaluatiecyclus:

 • Regelgeving omtrent functionering en evaluatie van personeelsleden werd sterk gewijzigd met veel minder werkdruk voor directies tot gevolg én meer mogelijkheden om op te treden bij niet-functionerende personeelsleden

Verloning volgens diploma:

 • Verhoging verloning van leerkrachten derde graad

Infrastructuur en materiaal

1Op Vlaams niveau middelen voor infrastructuur voorzien voor het DKO
2Adequate leerlingen- en personeelssoftware: heldere datafeedback vanuit de overheid
3Leerlingen DKO meetellen in de verdeelsleutel van de Agion-middelen 

Stand van zaken

Hieronder ziet u een overzicht van prioriteiten in deze categorie die momenteel deels of geheel gerealiseerd zijn door de overheid, al dan niet in samenwerking met VerDi.

Vlaamse middelen voor infrastructuur:

 • Het tekort aan structurele middelen voor infrastructuur werd meegenomen in vele gesprekken met beleidsmensen
 • Academies kunnen intussen via Agion subsidies bekomen voor investeringen in energiebesparende maatregelen

Adequate leerlingen- en personeelssoftware:

 • Opstart werkgroep dko3 en werkgroep leerlingvolgsysteem

Urenpakket/aanwending

De Vlaamse Overheid voorziet op basis van de leerlingentellingen het urenpakket voor de organisatie van de lessen in de academies.

Zowel in de berekening als in de aanwending van deze urenpakketten vragen we meer autonomie, die voor de sector een sterke verbetering zou kunnen betekenen.

1Overdracht lestijden kortlopende van en naar langlopende studierichtingen mogelijk maken
2Afschaffing van de beperking (5%) pedagogische coördinatie en meer autonomie in de besteding van de urenpakketten
3Programmatie- en rationalisatienormen aanpassen (oa. 1e graad, 2e graad Woordkunst-Drama, [domein] -cultuur, 4e graad Dans)
4Overdracht lestijden HS naar lestijden LS aan coëfficiënt 1,2 en van LS naar HS aan coëfficiënt 0,8
5Overdracht lestijden Beeldende en Audiovisuele Kunsten van en naar Podiumkunsten 
6Transparante en tijdige communicatie van de overheid over de beschikbare middelen en urenpakketten
7Voldoende omkadering om het pedagogisch comfort te verbeteren.

Stand van zaken

Hieronder ziet u een overzicht van prioriteiten in deze categorie die momenteel deels of geheel gerealiseerd zijn door de overheid, al dan niet in samenwerking met VerDi.

Afschaffing van de beperking (3%) pedagogische coördinatie:

 • Verhoging van de 3%-drempel voor pedagogische coördinatie naar 5%. VerDi blijft ijveren voor een afschaffing van deze drempel

Programmatie- en rationalisatienormen aanpassen (oa. 1e graad, 2e graad woordkunst-drama, [domein]cultuur, 4e graad dans):

 • De problematiek rond specifieke programmatie- en rationalisatienormen werd aangekaart via de oefening 'evaluatie nieuw decreet' door VerDi en DenkBeeld en meegenomen naar verschillende overlegorganen

Transparante en tijdige communicatie van de beschikbare middelen en urenpakketten:

Voldoende omkadering om het pedagogisch comfort te verbeteren:

 • Opstart van een dossier 'DKO op maat' door VerDi en DenkBeeld om de nood aan hogere omkadering voor specifieke leerlingen te duiden. De VLOR pikte dit dossier op en de minister neemt het mee in de evaluatie van het nieuwe decreet

Interne doelstellingen

Behalve de bovenstaande verzuchtingen die gericht worden aan de Vlaamse Regering, engageert VerDi zich ook om een aantal interne doelstellingen na te streven. 

1Initiatief nemen in de ontwikkeling van studies mbt de werking van het DKO
2De werking van VerDi verder expliciteren in werkgroepen en het veld consequent bevragen
3Gesprekspartner zijn in verschillende beleidsgroepen
4Sterk beheerprogramma voor leerlingen- en personeelssoftware

Stand van zaken

Hieronder ziet u een overzicht van prioriteiten in deze categorie die momenteel deels of geheel gerealiseerd zijn door de overheid, al dan niet in samenwerking met VerDi.

Initiatief nemen in de ontwikkeling van studies mbt de werking van het DKO:

 • Verschillende studies zijn intussen lopende of afgewerkt

De werking van VerDi verder expliciteren in werkgroepen en het veld consequent bevragen:

 • Opstart van verscheidene werkgroepen binnen de schoot van VerDi
 • Ontwikkeling van een afsprakenkader voor verschillende VerDi-werkgroepen en deze werking verder expliciteren in de nabije toekomst
 • Via bevraging van de leden een grootschalig onderzoek naar planlast in het dko: https://www.planlastdko.be. De resultaten van dit onderzoek werden opgepikt door nationale media en worden besproken met VerDi op verschillende overlegorganen
 • Het betrekken van leden bij verschillende vraagstukken (via VerDirect of via provinciale geledingen)

Gesprekspartner zijn in verschillende beleidsgroepen:

 • VerDi wordt intussen beschouwd als gewaardeerde gesprekspartner bij departement, AgoDi, kabinet, onderwijsinspectie, DenkBeeld, koepels, VLOR en de commissie onderwijs