algemene vergadering VerDi

Op maandag 29 januari was het in de academie van Sint Niklaas de jaarlijkse algemene vergadering van VerDi, de vereniging voor directeurs van academies podiumkunsten en kunstacademies. Met een stevige vertegenwoordiging vanuit heel Vlaanderen hebben de directeurs actief mee input geleverd voor het nieuwe memorandum waar VerDi aan werkt. Daarnaast was er een lezing over vergadertechnieken, enkele optredens van leerlingen vanuit de academie en aansluitend de traditionele receptie.

Dossier planlast

Quick wins en voorstellen op lange termijn vanuit DenkBeeld en VerDi.

De twee directeursverenigingen uit het deeltijds kunstonderwijs, DenkBeeld en VerDi, stellen 13 concrete verbeteringen voor in navolging van het eigen planlastonderzoek. Ze bevatten zowel quick wins als langetermijnverbeteringen, waarbij de focus ligt op het verminderen van planlast en het optimaliseren van processen in het Vlaamse dko.

Wat betreft communicatie en evaluatie van nieuwe regelgeving, het aanleveren van attesten en toelatingsperiodes, de oplijsting van de lessenroosters, … is er volgens de verenigingen nog veel winst te behalen. Het koppelen van verschillende databases of kleine software-aanpassingen kunnen er voor zorgen dat er geen dubbel werk meer moet gebeuren. De input voor document G bijvoorbeeld zit al in onze software, dus die info kan daar opgehaald worden.

Uit het onderzoek komt de vraag naar een middenkader naar voor maar ook naar extra ondersteuning en naar een koppeling met het CLB. Academies staan onder druk om aan dezelfde kwaliteitsverwachtingen te voldoen als die in het leerplichtonderwijs maar zonder dezelfde ondersteuning, middelen en mogelijkheden. Ook hierin formuleren VerDi en DenkBeeld een concreet voorstel naar onze beleidsmakers toe.

Lees alle voorstellen in dit document dat werd bezorgd aan alle stakeholders.

25 jaar VerDI

25 jaar VerDi - Jurgen Wayenberg

PERSBERICHT: Academies in Vlaanderen bedreigd door eigen succes. Directeurs nemen het heft in eigen handen.

VerDi: Vereniging van directeurs Podiumkunsten en Kunstacademies
DenkBeeld: Belangenvereniging voor het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten in het Deeltijds Kunstonderwijs

Academies in Vlaanderen bedreigd door eigen succes. Directeurs nemen het heft in eigen handen.

Het model van het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen is uniek in de wereld. Meer dan 200.000 leerlingen (kinderen, jongeren en volwassenen, van 6 tot 106) halen wekelijks hun hart op in de lessen muziek, woord, dans en beeld in 168 academies in Vlaanderen. Nu de sector quasi hersteld is van de coronaperiode, stoot het deeltijds kunstonderwijs op nieuwe limieten door het groeiende succes. De belangenverenigingen van de directeurs Podiumkunsten en Beeldende Kunsten voerden zelf een onderzoek en trekken nu aan de alarmbel.

Dirk Lievens, voorzitter VerDi

“Al enkele jaren ervaar ik als directeur in het
deeltijds kunstonderwijs twee pertinente rode
lijnen. Een ervan is dat het leerlingenaantal
stijgt, en dat de persoonlijke ontplooiing en
verrijking die deze vorm van onderwijs biedt,
uiterst waardevol is,” aldus Dirk Lievens,
directeur van de Academie STAP in
Roeselare en voorzitter van VerDi. “Aan de
andere kant neemt de druk op directies en
leerkrachten alsmaar toe. Door het
ontbreken van een middenkader in het dko en specifieke kennis over planlast in onze sector bij de betrokken overheden en onderwijskoepels, zagen we ons genoodzaakt om zelf het heft in handen te nemen en de werkvloer te bevragen
. Het onderzoek leverde een schat aan informatie op en bewijst dat de initiatieven die de overheid zelf onderneemt om planlast te verminderen weinig effect hebben en te weinig op maat zijn voor het deeltijds kunstonderwijs. We willen de opgedane kennis delen met de overheden en onderwijskoepels om samen naar de toekomst van het dko te kijken in het belang van onze leerlingen, leerkrachten en beleidsteams. De eerste afspraken zijn hiervoor al gemaakt”.

We zetten drie belangrijke conclusies op een rij:

  • 1. Zowat driekwart van de leerkrachten in het deeltijds kunstonderwijs voelt zich onder druk gezet door voortdurende veranderingen in leerplannen en afspraken rond leerlingenbegeleiding en evaluatie. Sterk verhoogde administratieve eisen en onduidelijke communicatie van onderwijspartners vergroten deze druk. Leerkrachten vragen minder controle en meer vertrouwen om de administratieve lasten te laten dalen.
  • 2. Directies in het deeltijds kunstonderwijs ervaren zware druk vanwege voortdurend veranderende regelgeving en administratie. Gebrek aan specifieke kennis over het deeltijds kunstonderwijs bij verschillende onderwijspartners versterkt deze druk. Hierdoor ontbreekt vaak de tijd voor pedagogische taken en langetermijnvisie. Er is een dringende roep voor de invoering van een middenkader om aan de sterk gestegen verwachtingen te kunnen voldoen. De vraag om een middenkader leeft niet alleen bij directies maar ook bij administratief medewerkers, leerkrachten en coördinatoren. Directies vragen om minder controle, meer vertrouwen, betere omkadering, ondersteuning en een grondiger begrip van de unieke context.
  • 3. Bovendien slaken zij ook een noodkreet wat betreft infrastructuur. Het deeltijds kunstonderwijs wordt op dit ogenblik qua infrastructuur enkel gefinancierd door lokale overheden en niet door de Vlaamse Overheid. Investeringen vanuit deze laatste instantie zullen noodzakelijk zijn om te kunnen blijven groeien en tegemoet te komen aan de noden van vandaag en morgen.

“Het is dus vijf voor twaalf”, vertelt Koen De Roovere (directeur Academie Noord en lid van DenkBeeld) bezorgd. “We kunnen niet genoeg benadrukken dat de leraar-kunstenaar het bijzonder lastig heeft en dat dit op termijn consequenties zal hebben op de kwaliteit van ons unieke opleidingsmodel, én effect zal hebben op de leerlingen zelf. De leerkrachten en medewerkers van onze academies staan dag in dag uit met hart en ziel op de werkvloer en het is net deze werkvloer die niet – of te weinig – gehoord wordt in de beleidskeuze. Vandaar het grootschalige onderzoek dat we voerden; hopelijk worden zij én wij gehoord.”

Link naar het planlastonderzoek en resultaten: https://planlastdko.be


Contact en interviews

Dirk Lievens (Directeur Roeselare en voorzitter VerDi) > 0499/69.78.48
[email protected]

Koen De Roovere (Directeur Academie Noord en lid van DenkBeeld) > 0486/89.73.70
[email protected]

https://verdi.vlaanderen
https://www.denk-beeld.be

Belgian Collection of Instruments

BCI leent instrumenten uit aan jongeren tussen 10 en 18 jaar die de ambitie hebben om hun talent verder te ontwikkelen en voor wie zo’n instrument op dat moment te duur is. We zoeken voor jou een instrument op maat van wat je kan.
De instrumenten van BCI worden geschonken door verschillende donateurs.

Denk je in aanmerking te komen om een instrument te lenen, dan kan je hiervoor een aanvraag doen via www.belgiancollectionofinstruments.org