Missie

Memorandum 2022 VerDi

Inleiding

De Vereniging voor Directeurs Podiumkunsten en Kunstacademies (VerDi) vertegenwoordigt meer dan 90% van de directies Podiumkunsten en Kunstacademies in het DKO.

Met de invoering van het Decreet Deeltijds Kunstonderwijs werd dit onderwijsniveau volwaardig binnen Onderwijs verankerd. Academies en schoolbesturen krijgen autonomie in het uitbouwen van een onderwijsaanbod dat rekening houdt met de lokale context.

Ook de mogelijkheden tot samenwerking met leerplichtonderwijs worden positief ervaren.

Toch vragen nog een aantal zaken om bijsturing. Op haar Algemene Vergadering van 20/1/2020 bracht VerDi door middel van diverse werksessies verschillende pijnpunten in kaart. Aan een aantal verzuchtingen werd reeds tegemoet gekomen cf. CAO XII. In die zin is dit geüpdatete memorandum (28/03/2022) een kernachtige samenvatting van wat er momenteel leeft bij de directies Podiumkunsten en Kunstacademies. 

VerDi vraagt daarom aan de Vlaamse Regering om in deze legislatuur werk te maken van onderstaande punten, rekening houdend met de stappen die reeds zijn gezet.

Opwaardering directie-ambt in het DKO

Voor VerDi is dit een prioritair actiepunt.

We vragen een verloning van het directie-ambt DKO op basis van diploma volgens het barema van directies secundair onderwijs (instellingen met een derde graad).
We vragen de structurele invoering van een middenkader voor elke academie met mogelijkheid tot delegeren van verantwoordelijkheden zoals functioneren en evalueren.

1 Middenkader en extra directie omkadering op basis van grootte voor elke academie, ongeacht reeds toegekende uren beleidsondersteuning kunstacademies
2 Verloning volgens ambt (i.p.v. diploma)
3 Planlastvermindering, ook op beleidsniveau
Aangepaste loonschaal 511 naar 525 (CAO 8) 
Delegatie functionerings- en evaluatiecyclus
Tijdelijk en gedeeltelijk gerealiseerd: coaching en ondersteuning van (beginnende) directies met onder andere meelooptrajecten

Schoolbeleid en -organisatie

Personeelsmaterie

De huidige personeelswetgeving kent een aanzienlijk aantal verschillen tussen het deeltijds kunstonderwijs en het leerplicht- en hoger onderwijs. VerDi ziet hier mogelijkheden om meer parallellen te trekken.

Ook de link tussen de organisatie van het onderwijs enerzijds en de feitelijke opdrachten van het personeelslid anderzijds is voor verbetering vatbaar.

1Middenkader en extra directie omkadering op basis van grootte voor elke academie, ongeacht reeds toegekende uren beleidsondersteuning kunstacademies
2Versoepeling van de cumulregelgeving 
3Rechtspositieregeling bijsturen en aanpassen (nieuwe decreet, spanning tussen onderwijsniveaus) 
4Omkadering administratie op basis van hoofdelijke telling, met één statuut en verloning volgens diploma.
5Mogelijkheid tot bezoldigde vervanging bij “omstandigheidsverlof bij bevalling van de partner”, bij afwezigheden voor korte schoolvakanties en in juni
6Oplossing voor “knelpuntvacatures” 
Mogelijkheden om snel en efficiënt op te treden bij niet-functionerende vast benoemde personeelsleden
Delegatie functionerings- en evaluatiecyclus, eventueel via selectie-ambt

Urenpakket/aanwending

De Vlaamse Overheid voorziet op basis van de leerlingentellingen het urenpakket voor de organisatie van de lessen in de academies.

Zowel in de berekening als in de aanwending van deze urenpakketten vragen we meer autonomie, die voor de sector een sterke verbetering zou kunnen betekenen.

1 Overdracht lestijden kortlopende van en naar langlopende studierichtingen mogelijk maken
2 Afschaffing van de beperking (3%) pedagogische coördinatie en meer autonomie in de besteding van de urenpakketten
3 Programmatie- en rationalisatienormen aanpassen (oa. 1e graad, 2e graad Woordkunst-Drama, [domein] -cultuur, 4e graad Dans)
4 Overdracht lestijden HS naar lestijden LS aan coëfficiënt 1,2 en van LS naar HS aan coëfficiënt 0,8
5 Overdracht lestijden Beeldende en Audiovisuele Kunsten van en naar Podiumkunsten 
6 Transparante en tijdige communicatie van de overheid over de beschikbare middelen en urenpakketten
7 Voldoende omkadering om het pedagogisch comfort te verbeteren.

Infrastructuur en materiaal

1 Op Vlaams niveau middelen voor infrastructuur voorzien voor het DKO
2 Adequate leerlingen- en personeelssoftware: heldere datafeedback vanuit de overheid
Leerlingen DKO meetellen in de verdeelsleutel van de Agion-middelen 

Interne doelstellingen

 

Behalve de bovenstaande verzuchtingen die gericht worden aan de Vlaamse Regering, engageert VerDi zich ook om een aantal interne doelstellingen na te streven. 

1 Initiatief nemen in de ontwikkeling van studies mbt de werking van het DKO
2 De werking van VerDi verder expliciteren in werkgroepen en het veld consequent bevragen
3 Gesprekspartner zijn in verschillende beleidsgroepen
4 Sterk beheerprogramma voor leerlingen- en personeelssoftware