Missie

Memorandum DenkBeeld en VerDi 2024

Inleiding

Het deeltijds kunstonderwijs (dko) werd met de invoering van het Decreet Deeltijds Kunstonderwijs (2018) volwaardig binnen onderwijs verankerd. Dit maakt mogelijk dat het dko een grote maatschappelijke impact realiseert. Het gaat dan ook om een uniek onderwijstype dat de zelfontplooiing van de leerling versterkt op het vlak van persoonlijke, culturele en artistieke ontwikkeling. 

Het niveaudecreet structureert de opleidingen in het dko en rekent op het beleidsvoerend vermogen van schoolbesturen om autonoom een onderwijsaanbod uit te bouwen dat rekening houdt met de lokale context. Daarbij werkt het dko aan het behalen van basiscompetenties, beroepskwalificaties of eindtermen zoals bepaald bij decreet. Onze professionele leerkrachtenteams gebruiken hiervoor de goedgekeurde leerplannen. Op die manier streeft het dko een brede ontwikkeling van het individu na en biedt het de mogelijkheid tot levenslang leren voor alle leerlingen en is het voor een aantal leerlingen een voorbereiding op het hoger kunstonderwijs.

DenkBeeld en VerDi willen meewerken aan het duurzaam versterken van onze sector, van onze onderwijskwaliteit en van het welzijn van alle betrokkenen van het deeltijds kunstonderwijs via onderstaande thema’s. 

Verankering

  1. Borgen van verankering in onderwijs met aandacht voor het specifieke karakter  van het deeltijds kunstonderwijs en de eigenheid van de verschillende domeinen.
  2. De vrijheid die het decreet biedt ervaren we als zeer positief. De academies krijgen een grote autonomie en daarmee ook een grote verantwoordelijkheid om het eigen onderwijs vorm te geven. De autonomie moet sterk geworteld en gekaderd blijven in het decreet. 
  3. Voorzien van voldoende budgettaire middelen om de onderwijskwaliteit te garanderen.

Verdiepen

  1. Een middenkader voorzien om de realisatie van de kwaliteitsverwachtingen uit het Referentiekader Onderwijskwaliteit te garanderen.
   • Toenemende autonomie brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee, waardoor een directeur nood heeft aan meer ondersteuning. Het dko is één van de weinige onderwijsniveaus waar nog geen stappen ondernomen zijn om het (gedeeld) schoolleiderschap te versterken, op de beleidsondersteuning voor kunstacademies na.
  2. Aanvangsbegeleiding en professionalisering voor alle personeelsleden van het dko.
   • Directies,  leerkrachten en administratief medewerkers hebben nood aan professionalisering tijdens de hele loopbaan. De heropstart van de meelooptrajecten, een extra injectie in navormingsmiddelen of niet-betalende opleidingen door bijvoorbeeld onderwijsdiensten of koepels kunnen hieraan tegemoet komen. 
  3. Welzijn
   • Maak van (mentaal) welzijn van alle betrokkenen een prioriteit. 
   • VerDi en DenkBeeld onderschrijven het VLOR-advies inzake ‘leerlingenbegeleiding en zorg in het deeltijds kunstonderwijs’. Bij de concrete uitwerking ervan willen we aandacht vragen voor de eigenheid van het dko als volwaardig onderwijsniveau en de specifieke problemen die met de organisatie van dko en de aparte domeinen gepaard gaan.
   • Oog hebben voor de (juridisch) kwetsbare positie van de directeur.
  4. Samenwerking met alle betrokken partners versterken en optimaliseren.
  5. Inzetten op dialoog met de lerarenopleiding.  

Vereenvoudigen

  1. Rechtspositieregeling actualiseren
   • Gelijke verloning voor alle graden.
   • De mogelijkheid tot bezoldigde vervanging bij “omstandigheidsverlof bij bevalling van de partner” en bij afwezigheid voor schoolvakanties. 
   • Berekening administratieve omkadering herbekijken met de bijbehorende verloning.
   • Geldelijke validering van ervaring buiten het onderwijs.  
  2. Autonomie in besteding urenpakket
   • In de aanwending van het urenpakket zijn er veel gekleurde middelen. We vragen een betere balans tussen sturing, autonomie en verantwoording om omkadering aan te wenden op een manier die maximaal aansluit bij de lokale context. Een gemoderniseerde personeelsregelgeving faciliteert een efficiëntere besteding van de omkadering.
  3. Programmatie- en rationalisatienormen herbekijken en aanpassen. 
   • Het decreet voorziet de autonomie om kunstonderwijs in de nabijheid van leerlingen te brengen. We botsen hier op de huidige programmatie- en rationalisatienormen, zeker in de eerste en tweede graad. Deze staan een drempelverlagend dko in de weg.
  4. Verminderen van planlast en optimaliseren van de onderwijskundige en administratieve processen in het dko. 
  5. Tijdige en heldere communicatie vanuit  overheid. 
   • Nieuwe regelgeving moet ten laatste voor de paasvakantie worden meegedeeld voor invoering op 1 september in het volgende schooljaar. 
   • Maak een onderscheid tussen wat verplicht is en wat richtinggevend. 
  6. Inzetten op dialoog met relevante softwareleveranciers.
  7. Meer en beter op het dko afgestemde subsidies voor infrastructuur.